ഭാരവാഹികള്‍

സംസ്ഥാന മ്മിറ്റി മെമ്പര്‍മാര്‍ (2016-2019)

1.

ശ്രീ. എന്‍. അശോകന്‍ മാസ്റ്റര്‍ ( പ്രസിഡണ്ട്‌)

2.

എം. പി. രവീന്ദ്രന്‍ ( വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്‌)

3.

രാജേന്ദ്രന്‍ ( വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്‌)

4.

. കെ. വിശ്വനാഥന്‍ ( ജനറല്‍സെക്രട്ടറി)

5.

കെ. മോഹനന്‍ ( ജോ : സെക്രട്ടറി)

6.

എം. സുമ ( ജോ: സെക്രട്ടറി)

7.

എം. പി. ജയന്തന്‍ ( ട്രഷറര്‍)

8.

പി. ശ്രീധരന്‍ മാസ്റ്റര്‍ മെമ്പര്‍

9.

വി. നാരായണന്‍ മെമ്പര്‍

10.

ഡോ: സച്ചിദാനന്ദന്‍ മെമ്പര്‍

11.

കെ. മോഹനന്‍ മെമ്പര്‍

12.

ബി. പി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ മെമ്പര്‍

13.

പി. ശശിധരന്‍ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ മെമ്പര്‍

14.

ടി. വി. ബാലന്‍ മെമ്പര്‍

15.

പി. പി. ഫല്‍ഗുനന്‍ മെമ്പര്‍

16.

സുമ കടമ്പൂര്‍ മെമ്പര്‍

17.

വി. കെ. നളിനി മെമ്പര്‍

18.

പി. പി. സാവിത്രി മെമ്പര്‍

19.

വി. പി. കോരന്‍ മെമ്പര്‍

20.

ദിനേശന്‍ പെരുവണ്ണാന്‍ മെമ്പര്‍

21.

എം. വി. ചന്ദ്രന്‍ മെമ്പര്‍

22.

എം. പി. രവീന്ദ്രന്‍ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ മെമ്പര്‍

23.

ഗോവിന്ദന്‍ മയ്യില്‍ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ മെമ്പര്‍

24.

ചെറൂട്ടി മാസ്റ്റര്‍ മെമ്പര്‍

25.

പി. ടി. അശോകന്‍ മെമ്പര്‍

26.

കെ. നന്ദകുമാര്‍ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ മെമ്പര്‍

27.

എം. രമേശന്‍ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ മെമ്പര്‍

28.

മനോജ്‌ മെമ്പര്‍

29.

രാജേന്ദ്രന്‍ മെമ്പര്‍

30.

വാസുദേവന്‍‌ മാസ്റ്റര്‍ മെമ്പര്‍

31.

കെ. രാമദാസന്‍ മെമ്പര്‍

32.

ടി. പി. ബാലചന്ദ്രന്‍ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ മെമ്പര്‍

33.

ടി. ശ്രീനിവാസന്‍ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ മെമ്പര്‍

———-x ———-

സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മെമ്പര്‍മാര്‍ (2013-2016)

1.

ശ്രീ . എന്‍ . അശോകന്‍ കോഴിക്കോടു് പ്രസിഡണ്ട്‌

2.

ശ്രീ . കെ . വേണുഗോപാല്‍ മലപ്പുറം വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്‌

3.

ശ്രീ . എന്‍ . സി . ചന്ദ്രന്‍ മാസ്റ്റര്‍ കോഴിക്കോടു് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്‌

4.

ശ്രീ . . കെ . വിശ്വനാഥന്‍ കണ്ണൂര്‍ സെക്രട്ടറി

5.

ശ്രീ . . പി . ചെറൂട്ടി മാസ്റ്റര്‍ കോഴിക്കോടു് ജോ : സെക്രട്ടറി

6.

ശ്രീ . പി . സുകുമാരന്‍ മാസ്റ്റര്‍ മലപ്പുറം ജോ : സെക്രട്ടറി

7.

ശ്രീ . വി . നാരായണന്‍ കാസറഗോഡ് ട്രഷറര്‍

8.

ശ്രീ . പി . ശ്രീധരന്‍ മാസ്റ്റര്‍ കാസറഗോഡ് മെമ്പര്‍

9.

ഡോ : സച്ചിദാനന്ദന്‍ കാസറഗോഡ് മെമ്പര്‍

10.

ശ്രീ . കെ . വി . കുമാരന്‍ കാസറഗോഡ് മെമ്പര്‍

11.

ശ്രീ . ചന്ദ്രാനന്ദന്‍ . വി . കാസറഗോഡ് മെമ്പര്‍

12.

ശ്രീ . കെ . വി . കരുണാകരന്‍ കാസറഗോഡ് മെമ്പര്‍

13.

ശ്രീ . കുഞ്ഞിരാമന്‍ . കെ . കണ്ണൂര്‍ മെമ്പര്‍

14.

ശ്രീ . പി . പി . ചന്ദ്രന്‍ കണ്ണൂര്‍ മെമ്പര്‍

15.

ശ്രീ . കെ . വി . ഗോവിന്ദന്‍ കണ്ണൂര്‍ മെമ്പര്‍

16.

ശ്രീമതി . ടി . പി . സാവിത്രി കണ്ണൂര്‍ മെമ്പര്‍

17.

ശ്രീ . പി . പി . ബാലകൃഷ്ണന്‍ പെരുവണ്ണാന്‍ കണ്ണൂര്‍ മെമ്പര്‍

18.

ശ്രീ . ബാലന്‍ . ടി . വി . കണ്ണൂര്‍ മെമ്പര്‍

19.

ശ്രീ . അപ്പു പൂളക്കല്‍ മലപ്പുറം മെമ്പര്‍ ( രാജിവെച്ചു.)

20.

ശ്രീ . ടി . ശ്രീനിവാസന്‍ മലപ്പുറം മെമ്പര്‍

21.

ശ്രീ . കെ . ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ മാസ്റ്റര്‍ മലപ്പുറം മെമ്പര്‍

22.

ശ്രീ . കെ . രാമദാസന്‍ മാസ്റ്റര്‍ മലപ്പുറം മെമ്പര്‍

23.

ശ്രീ . . എം . വിശ്വരൂപന്‍ മാസ്റ്റര്‍ കോഴിക്കോടു് മെമ്പര്‍

24.

ശ്രീ . ജയന്തന്‍ . എം . പി . കോഴിക്കോടു് മെമ്പര്‍

25.

അഡ്വ : കെ . ശ്രീനിവാസന്‍ കോഴിക്കോടു് മെമ്പര്‍

26.

ശ്രീ . കെ . മുകുന്ദന്‍ കോഴിക്കോടു് മെമ്പര്‍
കൊ ഒപ്റ്റ് . ചെയ്യപ്പെട്ടവര്‍ :-

27.

ഡോ : എന്‍ . പി . ബാബുരാജ്‌ കോഴിക്കോടു്

28.

ശ്രീ . പി . വി . രാജന്‍ വയനാടു്

———-x ———-

സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മെമ്പര്‍മാര്‍ (2010-2013)

1.

അഡ്വ : എം . രഘൂത്തമന്‍ കോഴിക്കോടു് പ്രസിഡണ്ട്‌

2.

ശ്രീ . പി . ശ്രീധരന്‍ മാസ്റ്റര്‍ കാസറഗോഡ് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്‌

3.

ശ്രീമതി സി . കെ . സുശീല കണ്ണൂര്‍ വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്‌

4.

ശ്രീ . എന്‍ . അശോകന്‍ കോഴിക്കോടു് സെക്രട്ടറി

5.

ശ്രീ . കെ . വേണുഗോപാല്‍ മലപ്പുറം ജോ : സെക്രട്ടറി

6.

ശ്രീ . പി . സുകുമാരന്‍ മാസ്റ്റര്‍ മലപ്പുറം ജോ : സെക്രട്ടറി

7.

ശ്രീ . വി . നാരായണന്‍ കാസറഗോഡ് ട്രഷറര്‍

8.

അഡ്വ : കെ . ശ്രീനിവാസന്‍ കോഴിക്കോടു് മെമ്പര്‍

9.

ശ്രീ . സി . പി . കൃഷ്ണന്‍ മാസ്റ്റര്‍ കോഴിക്കോടു് മെമ്പര്‍

10.

ഡോ : എന്‍ . പി . ബാബുരാജ് കോഴിക്കോടു് മെമ്പര്‍

11.

ശ്രീ . പി . വിശ്വരൂപന്‍ മാസ്റ്റര്‍ കോഴിക്കോടു് മെമ്പര്‍

12.

ശ്രീ . കെ . വി . കുമാരന്‍ കാസറഗോഡ് മെമ്പര്‍

13.

ശ്രീ . . രാമചന്ദ്രന്‍ കണ്ണൂര്‍ മെമ്പര്‍

14.

ശ്രീ . വി . വി . ഹരീശന്‍ കണ്ണൂര്‍ മെമ്പര്‍

15.

ശ്രീ . പി . പി . രവീന്ദ്രന്‍ കണ്ണൂര്‍ മെമ്പര്‍

16.

ശ്രീ . കെ . പത്മനാഭന്‍ മലപ്പുറം മെമ്പര്‍

17.

ശ്രീ . കെ . ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ മാസ്റ്റര്‍ മലപ്പുറം മെമ്പര്‍

18.

ശ്രീ . അപ്പു പൂളക്കല്‍ മലപ്പുറം മെമ്പര്‍

19.

ശ്രീ . മനോജ്‌ പാക്കുളത്തില്‍ മലപ്പുറം മെമ്പര്‍

20.

ശ്രീ . സി . ഹരിദാസന്‍ മലപ്പുറം മെമ്പര്‍

21

ശ്രീ . ടി . ശ്രീനിവാസന്‍ മലപ്പുറം മെമ്പര്‍

22.

ശ്രീ . കെ . മുകുന്ദന്‍ കോഴിക്കോടു് മെമ്പര്‍

23.

ശ്രീ . ടി . സി . രവീന്ദ്രന്‍ കോഴിക്കോടു് മെമ്പര്‍

24.

ശ്രീ . പി . ടി . അശോകന്‍ കോഴിക്കോടു് മെമ്പര്‍

———-x ———-

സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മെമ്പര്‍മാര്‍ (2008 -2010)

1.

അഡ്വ : എം . രഘൂത്തമന്‍ കോഴിക്കോടു് പ്രസിഡണ്ട്‌

2.

ശ്രീ . പി . ശ്രീധരന്‍ മാസ്റ്റര്‍ കാസറഗോഡ് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്‌

3.

ശ്രീ . കെ . വേണുഗോപാല്‍ മലപ്പുറം വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്‌

4.

ശ്രീ . എന്‍ . അശോകന്‍ കോഴിക്കോടു് സെക്രട്ടറി

5.

ശ്രീ . എം . പി . രവീന്ദ്രന്‍ കണ്ണൂര്‍ ജോ : സെക്രട്ടറി

6.

കെ . ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ മാസ്റ്റര്‍ മലപ്പുറം ജോ : സെക്രട്ടറി

7.

വി . നാരായണന്‍ കാസറഗോഡ് ട്രഷറര്‍

8.

അഡ്വ : കെ . ശ്രീനിവാസന്‍ കോഴിക്കോടു് മെമ്പര്‍

9.

ശ്രീ . ടി . സി . രവീന്ദ്രന്‍ കോഴിക്കോടു് മെമ്പര്‍

10.

ശ്രീ . കെ . ഭാസ്കരന്‍ കോഴിക്കോടു് മെമ്പര്‍

11.

ശ്രീ . സി . പി . കൃഷ്ണന്‍ മാസ്റ്റര്‍ കോഴിക്കോടു് മെമ്പര്‍

12.

ശ്രീ . വി . കുഞ്ഞിരാമന്‍ മാസ്റ്റര്‍ കാസറഗോഡ് മെമ്പര്‍

13.

ഡോ : ബാലകൃഷ്ണന്‍ കാസറഗോഡ് മെമ്പര്‍

14.

ശ്രീജിത്ത്‌ കാസറഗോഡ് മെമ്പര്‍

15.

ശ്രീ . എം . കൃഷ്ണദാസ് മലപ്പുറം മെമ്പര്‍

16.

ശ്രീ . സി . മോഹന്‍ദാസ്‌ മലപ്പുറം മെമ്പര്‍

17.

ശ്രീ . എം . വേലായുധന്‍ മലപ്പുറം മെമ്പര്‍

18.

ശ്രീ . ടി . പി . ബാലചന്ദ്രന്‍ മലപ്പുറം മെമ്പര്‍

19.

ശ്രീമതി . സി . കെ . സുശീല കണ്ണൂര്‍ മെമ്പര്‍

20.

ശ്രീ . പി . പി . ബാലകൃഷ്ണന്‍ കണ്ണൂര്‍ മെമ്പര്‍

21.

ശ്രീ . . വി . സുഗതന്‍ കണ്ണൂര്‍ മെമ്പര്‍
കൊ ഒപ്റ്റ് . ചെയ്യപ്പെട്ടവര്‍ :-

22.

കെ . എം . നന്ദകുമാര്‍ കോഴിക്കോടു്

23.

ടി . സി . ബസന്ത് കോഴിക്കോടു്

24.

നാരായണന്‍ വെള്ളച്ചാല്‍ കാസറഗോഡ്

25.

ഡോ : സച്ചിദാനന്ദന്‍ കാസറഗോഡ്

26.

കെ . വി . കമല കാസറഗോഡ്
ഓഡിറ്റര്‍മാര്‍ :-

1.

ശ്രീ . സി . എം . മാധവന്‍ മലപ്പുറം

2.

ശ്രീ . കെ . എം . ജയകുമാര്‍ കോഴിക്കോടു്

———-x ———-

സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മെമ്പര്‍മാര്‍ (2005-2008)

1.

അഡ്വ : എം . രഘൂത്തമന്‍ കോഴിക്കോടു് പ്രസിഡണ്ട്‌

2.

ശ്രീ . വി . കുഞ്ഞിരാമന്‍ മാസ്റ്റര്‍ കാസറഗോഡ് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്‌

3.

ശ്രീ . കെ . വേണുഗോപാല്‍ മലപ്പുറം വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്‌

4.

ശ്രീ . . വിജയന്‍ മാസ്റ്റര്‍ കണ്ണൂര്‍ സെക്രട്ടറി

5.

ശ്രീ . എന്‍ . അശോകന്‍ കോഴിക്കോടു് ജോ : സെക്രട്ടറി

6.

ശ്രീ . . വി . സുഗതന്‍ കണ്ണൂര്‍ ജോ : സെക്രട്ടറി

7.

ശ്രീ . വി . നാരായണന്‍ കാസറഗോഡ് ട്രഷറര്‍

8.

ശ്രീ . സി . പി . കൃഷ്ണന്‍ മാസ്റ്റര്‍ കോഴിക്കോടു് മെമ്പര്‍

9.

ശ്രീ . എം . മോഹനന്‍ കോഴിക്കോടു് മെമ്പര്‍

10.

ശ്രീ . ഭാസ്കരന്‍ കരിമ്പനക്കണ്ടി മെമ്പര്‍

11.

അഡ്വ : കെ . ശ്രീനിവാസന്‍ കോഴിക്കോടു് മെമ്പര്‍

12.

പ്രൊഫ : പി . രാമന്‍ മലപ്പുറം മെമ്പര്‍

13.

ശ്രീ . കൃഷ്ണദാസ്‌ വിളയില്‍ മലപ്പുറം മെമ്പര്‍

14.

ശ്രീ . . വി . വിജയന്‍ കണ്ണൂര്‍ മെമ്പര്‍

15.

ശ്രീ . . ബാലന്‍ കണ്ണൂര്‍ മെമ്പര്‍

16.

ശ്രീ . പി . ശ്രീധരന്‍ മാസ്റ്റര്‍ കാസറഗോഡ് മെമ്പര്‍

17.

ശ്രീ . ബി . ചന്ദ്രശേഖരന്‍ കാസറഗോഡ് മെമ്പര്‍
ഓഡിറ്റര്‍മാര്‍ :-

1.

ശ്രീ . എം . പി . രവീന്ദ്രന്‍ കണ്ണൂര്‍

2.

ശ്രീ . വാസു കോട്ടൂര്‍ കോഴിക്കോടു്

———-x ———-

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )