അങ്ങനെ പെരുവണ്ണാനും പട്ടികജാതിയില്‍

മലബാര്‍ മേഖലയില്‍ വണ്ണാന്‍, മണ്ണാന്‍, പെരുമണ്ണാന്‍ സമുദായനാമങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം പട്ടികജാതിയില്‍പ്പെടുത്തിക്കിട്ടാന്‍ അര്‍ഹതയുള്ള ജാതിനാമമായിരുന്നു പെരുവണ്ണാന്‍. ഇവ നാലും ഒരേ സമുദായത്തിന്റെ പര്യായ പദങ്ങളാണു്, ഇവര്‍ പരസ്പരം രക്തബന്ധമുള്ളവരുമാണു്. ഒരേ കുലത്തൊഴിലുകളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരുന്നവരുമാണു്. എന്നാല്‍ ഇക്കാലമത്രയും പെരുവണ്ണാന്‍ മാത്രം പട്ടികജാതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തപ്പെടാതെ ഒ ഇ സിയിലും ഒ ബി സിയിലും നില്ക്കേണ്ടതായി വന്നു. ഈ വിവേചനം പരിഹരിച്ചു കിട്ടുന്നതിനു് വേണ്ടി ദീ‍ര്‍ഗ്ഘകാലമായി നമ്മുടെ സമുദായ സംഘടന അശ്രാന്തപരിശ്രമത്തിലായിരുന്നു. ആ ശ്രമങ്ങള്‍ ഇന്നു് സഫലമായിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതഃപര്യന്തമുള്ള ഇതു സംബന്ധിച്ച പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഈ വെബ്ബ്സൈറ്റില്‍ പലപ്പോഴായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ വെബ്ബ്സൈറ്റില്‍ പലയിടങ്ങളിലായി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ആ വിവരങ്ങള്‍ ഇവിടെ ക്രോഡീകരിച്ചു നല്കുന്നു. താഴെ നല്കിയ കണ്ണികളിലൂടെ അവ കാലാനുഗതക്രമത്തില്‍ വായിക്കാവുന്നതാണു്. വിലയേറിയ അഭിപ്രായ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

1. പെരുവണ്ണാന്റെ വ്യാകുലതകള്‍

2. പട്ടികജാതി ലിസ്റ്റിലേക്കു്

3. പെരുവണ്ണാനേ, നീ ഗതികെട്ടവന്‍!

4. പെരുവണ്ണാനെ കേരള പി എസ് സി ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങള്‍

5. പെരുവണ്ണാന്റെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ അവസാനിക്കുന്നു…

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )