ഉത്തരവുകള്‍, സര്‍ക്കുലറുകള്‍ തുടങ്ങിയവ

വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കു് 2016 മുതല്‍ നിലവിലുള്ള ലംപ്സം ഗ്രാന്റ് തുകയും സ്റ്റൈപ്പെന്‍ഡും അറ‌ിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

പെരുവണ്ണാനെ പട്ടികജാതിയില്‍ ചേര്‍ത്തുകൊണ്ടു് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനം കാണാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

02_go_peruvannan_removalപെരുവണ്ണാനെ പട്ടികജാതിയില്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു് കേരള സര്‍ക്കാര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം കാണാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.